orange onyx
名称:
国家:
邮箱:
手机:
内容:
   

orange onyx

更新时间: 2016/7/11
1535 查看 - 204 点赞

供应商所在国家或地区: Iran

材质类型: Onyx
主要颜色: Brown
抛光纹理:
表面加工: Other

参考价格: US$ /
起运港口:
最小订单:  
付款条件:

包装细节:
生产能力:

orange onya iran is the best orange in the world

询价   评论  点赞

相似荒料产品 更多石材荒料产品 ...
会员服务 - 联系方式
版板所有 © StoneADD - 石佳全球
询价邮箱: info@stoneadd.com